поздрав!

Ние сме NEANS STRIMA

IMOPROCONSTRUCT

Дозна? пове?е
Image

Клуч на рака

Ваше е само иници?ативата за граде?е, се друго е на наш товар.

Image

Evropski standardi

Искуството за квалитет од европските метрополи, ви го носиме и во Македони?а

Image

Proektirawe

Вашата желба за максимално искористува?е на простори?ата, е наша грижа.

Ние имаме завршено многу проекти. Бидете и вие дел од нашата успешна работа.

Зошто сме на?добриот избор?

Ние имаме одлични ПРЕДНОСТИ

image

За нас зборуваат многуте реализирани проекти во Белги?а, искуство ко?а ?а пренесуваме и во нашата зем?а.

  • Изградба и реновира?е на индивидуални ку?и
  • Изградба и реновира?е на колективни згради
  • Изградба и реновира?е на индустриски об?екти
image

Со искористува?е на нашата на?нова технологи?а и современото искуство ги реализираме вашите несеко?дневни идеи.

  • Атрактивен надворешен изглед.
  • Изведува?е на на?комплицираните проекти

Ние сме компани?а ко?а се грижи и посто?ано се развива, гради и инвестира во знае?е, храброст, имагинаци?а и одговорност на своите вработени. Една компани?а со вработени кои се обврзани со сво?ата посветеност и доверба.

  • Кваливикуван кадар.
  • Квалитетна изработка.
  • Максимално почитува?е на рокови.
image

Што не прави посебни

Професионалната работа и квалитетни матери?али.

Вашата иде?а со наша соработка ?а развиваме во конкретен проект

Нашите диза?нери и архитекти во тесна соработка со вас,
го подготвуваат и реализират целосниот план.

?а остваруваме вашата желба за кров над глава.

Нашиот тим

Високо кваливициран тим

image

дипл. Инж. Арх. Седат Демири

Управител

image

дипл. Инж. Арх. Виолета Тодорова

 
 

image

дипл. Инж. Саве Тодоров

 
 

Andrea Leclair, the gucci replica mother of the man, who is handbags replica from British Columbia. He said she had been out of replica handbags with replcia watches uk her 44-year-old son, Kristian Lee Baxter, for rolex replica a month, according to the report.

За Нас

Дозна?те ?а нашата истори?а

Blog Image

1997
Белги?а

1997 основана во Белги?а

Neans Strima е основана во Белги?а уште во деведесетите години, ко?а што почетната цел беше да ги финализира проектите односно реставраци?а на старите об?екти во државата, ме?утоа со стекнува?е на искуство и успешно реализираните проекти, ние ?а проширивме де?носта и почнавме со изградба на нови об?екти кои пронасочи?а нов дух во градовите со нашиот уникатен стил на диза?нира?е на нивната архитектура.

2005 се прошируваме во Македони?а

Како секо? човек што сака да придонесе во неговата зем?а, истотака и ние по стекнатото искуство надвор од зем?ата, дел од тоа искуство и модернизираната технологи?а ?а донесовме тука, за да ?а пренесеме уникатната креативност во градежништвото.

Blog Image

2005 Македони?а